Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.giom.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ZWILLING s.r.o., Sládkova 2666/27, 702 00 Ostrava a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ceny v internetovém obchodě

Všechny ceny výrobků v internetovém obchodě jsou zobrazeny včetně DPH. Jedná se tedy o ceny konečné.

Jak objednat?

V horní části menu internetových stránek je potřeba vstoupit do E-shopu.

Výrobky jsou rozděleny dle jednotlivých druhů.

Výrobek si vyberete kliknutím na příslušný název, kde je možné vybírat dále jednotlivá balení výrobku. Pokud už jste v příslušné kategorii, můžete si vybrat konkrétní balení. Vyplňte počet kusů a vybraný výrobek vložte do košíku stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“.

Pokračujte ve výběru výrobků nebo přejděte do sekce „Zobrazit košík“ (umístěno pod zvoleným výrobkem) nebo „Košík“ (umístěno v horní části obrazovky).

Zobrazí se obsah košíku, kde je vidět položky v košíku a je možné opravit počet jednotlivých kusů výrobků.

Můžete dále pokračovat v nákupu nebo přejít k samotnému objednání výrobků stiskem odkazu „Přejít do pokladny“.

Po vyplnění formuláře a rekapitulaci objednávky odešlete objednávku stiskem tlačítka „Objednat“. Vaše objednávka byla tímto zaslána ke zpracování k nám do systému. E-mailem Vám přijde potvrzení objednávky.

Upozorňujeme, že všechny položky označené symbolem „*“ jsou povinné a v případě, že je nevyplníte, objednávka nebude odeslána.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající se vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • Budou-li v objednávce uvedeny neúplné či nepravdivé údaje (týkající se kontaktních údajů: jméno, adresa, telefon …)
  • Při opakovaném odmítnutí převzetí zásilky ze strany kupujícího.

Poštovné a balné

Poštovné v ČR:

Při celkové ceně objednávky do 690Kč, připočítáme poštovné ve výši 60Kč a doběrečné ve výši 25Kč. Celkové náklady na poštovné a doběrečné tedy činí 85Kč.

Pokud je celková hodnota objednávky nad 690Kč včetně, poštovné hradí prodávající v plné výši.

Poštovné na Slovensko:

Při objednávce nad 1500Kč včetně neúčtujeme poštovné ani balné. V opačném případě účtujeme poštovné dle platného ceníku zvoleného dopravce.

Poštovné pro ostatní země v EU:

Při objednávce nad 2000Kč včetně neúčtujeme poštovné ani balné. V opačném případě účtujeme poštovné dle platného ceníku zvoleného dopravce.

Ostatní země po dohodě s prodávajícím.

Reklamace a vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující poštovné) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující nemůže uplatnit právo odstoupení od smlouvy, pokud je přijaté zboží již poškozeno, rozbaleno nebo použito.

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • Na emailovou adresu prodávajícího,
  • Poštou na adresu prodávajícího,
  • Osobním doručením

Kupující je povinen uvést:

  • Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
  • Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura)

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5-ti pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou či telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
zboží bylo poškozeno živly nebo nesprávným skladování nebo používáním.

Bezpečnost

Při nakládání s osobními daty se prodejce zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí straně, prodejce se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dopravy. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Změna ceny je možná pouze po vzájemné dohodě.